Harmonieorkest

AVG Policy

AVG Policy document/verklaring ten behoeve van alle leden:

Betreft: Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Inleiding:

Als vereniging heeft Seniorenharmonie Dongen ook de plicht zich te houden aan de nieuwe AVG wetgeving. Dit betekent dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens moeten omgaan en nu alleen maar toepassen, met uw toestemming, voor interne doeleinden.

 

Privacy Policy:

In dit document wordt aangegeven welke persoonsgegevens gebruikt worden voor welke doeleinden

en de borging (het voorkomen van datalekken) van deze gegevens.

 

Persoonsgegevens:

De volgende persoonlijke gegevens hebben wij vastgelegd in onze ledenadministratie:

 • Geslacht en geboortedatum
 • Voornaam en achternaam
 • Woonadres, postcode en plaats
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Functie (bestuurslid, commissielid, actief, passief, soort instrument)
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s van het orkest en bijzondere concerten

 

Doeleinden:

De eerder genoemde persoonsgegevens worden alleen maar intern gebruikt voor de volgende doelstellingen:

 • Financiële Administratie (inning contributie, duur lidmaatschap)
 • Verspreiding activiteitenoverzichten en nieuwsbrieven
 • Registratie verjaardagen
 • Regionale promotie activiteiten (foto’s op website)

 

Beveiliging:

Genoemde persoonsgegevens worden t.b.v. de financiële administratie max. 7 jaar bewaard en zijn alleen in het bezit van de bestuursleden die hiervoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend hebben.

 

AVG Policy document/verklaring ten behoeve van alle bestuursleden:

 

Geheimhoudingsverklaring i.v.m. de AVG verplichtingen

Ondergetekende is bestuurslid bij Senioren Harmonie Dongen en erkent dat hem geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden betreffende of verband houdende met de bedrijfsvoering van Senioren Harmonie Dongen alsmede van alle bijzonderheden betreffende de (persoons)gegevens haar leden. Ondergetekende verplicht zich dan ook strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge zijn activiteiten bij Senioren Harmonie Dongen bekend wordt en waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.

Het is het bestuurslid dan ook verboden zowel gedurende zijn activiteiten bij Senioren Harmonie Dongen als na afloop daarvan op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn activiteiten te zijner kennis is gekomen in verband met de zaken en belangen van Senioren Harmonie Dongen en gelieerde organisaties

He bestuurslid is zich bewust dat op (enige) overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete groot € 100,00 aan hem wordt opgelegd, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de Senioren Harmonie Dongen van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien deze meer dan vermeld boetebedrag mocht belopen.

Deze geheimhouding omvat mede alle (persoons)gegevens van leden en gegevens van andere relaties van de Senioren Harmonie Dongen waarvan bestuurder uit hoofde van zijn functie kennis heeft genomen of toegang toe heeft.

Het bestuurslid zal eigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen,
tekeningen, enige optische en/of elektronisch leesbare informatiedragers –niet limitatief hier opgesomd – die betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van Senioren Harmonie Dongen bij het einde van de betrekking door het bestuurslid bij de Senioren Harmonie Dongen worden ingeleverd