Harmonieorkest

Huishoudelijk regelement

d.d. 19 febr. 2019 :


SENIORENHARMONIE “DONGEN’
Opgericht 21 augustus 1973


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Vastgesteld tijdens de oprichtingsvergadering en gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 11 april 2000 en 29 maart 2005 en laatstelijk tijdens de algemene ledenvergadering van 20 februari 2018.

 

Artikel 1 Algemeen:
Dit huishoudelijk reglement is opgesteld naar aanleiding van artikel 17 van de statuten van Seniorenharmonie “Dongen”.


Artikel 2 Aanmelding lidmaatschap:

 1. Om als lid van de vereniging te worden toegelaten dient men zich direct of indirect aan te melden bij de secretaris.
 2. Na aanmelding heeft het aspirant-lid een proeftijd van 4 weken. In deze periode wordt door de dirigent beoordeeld of het aspirant-lid is in te passen in het orkest. Het aspirant-lid is niet contributieplichtig.
 3. Na deze proeftijd zal, na overleg met de dirigent, het aspirant-lid al dan niet door het bestuur worden toegelaten.
 4. Wanneer iemand als lid is toegelaten, ontvang hij / zij hiervan binnen 30 dagen bericht. Tevens kan het nieuwe lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement inzien en/of opvragen bij het secretariaat.

 

Artikel 3 Contributie:

De contributie van de actieve en passieve leden wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Voor passieve leden bedraagt de contributie 50% van het contributiebedrag van de actieve leden. Ereleden zijn niet contributieplichtig. Muzikanten die voor 1 juli lid worden betalen 50% van de contributie voor de rest van het jaar. Nieuwe leden na 1 juli betalen contributie vanaf 1 januari daarop volgend.

 

Artikel 4 Beëindiging lidmaatschap:

Opzegging van en uitzetting uit het lidmaatschap, voor zover niet op het initiatief van het lid, geschiedt door het bestuur. In een met redenen omkleed besluit wordt dit schriftelijk ter kennis van de betrokkene gebracht. Tegen dit besluit kan het lid schriftelijk bij het bestuur in beroep gaan binnen een maand na ontvangst van het besluit. Het bestuur moet het beroep voorleggen aan de algemene ledenvergadering (verder te noemen ALV). Het alsdan op de ALV genomen besluit is voor beide partijen bindend. Gedurende de beroepstijd is het lid geschorst.

 

Artikel 5 Bestuur:

 1. Nieuwe bestuursleden komen in het rooster van aftreden in de plaats van diegene wiens plaats men inneemt.
 2. De kandidaatstelling voor bestuurslid dient tenminste 1 week voor de te houden ALV schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Zij moet door tenminste drie leden, die stemrecht hebben, zijn ondertekend. Ook het bestuur is bevoegd zelf kandidaten te stellen.

 

Artikel 6 Taken / bevoegdheden bestuur”

 1. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging, hetgeen in het algemeen omvat:
 2. Hij is de eerst aanspreekbare in de vereniging;
 3. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement;
 4. Hij zorgt voor uitvoering van genomen besluiten en bepalingen;
 5. Hij leidt en treedt op als woordvoerder van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de door het bestuur aangewezen vicevoorzitter, diens functie waar. Deze treedt op, zolang het waarnemen van de functie duurt, in alle rechten en plichten van de voorzitter;
 6. De vicevoorzitter staat naar vermogen en naar behoefte de voorzitter bij in al diens taken en bevoegdheden. Hij vervangt de voorzitter en / of secretaris bij hun afwezigheid.
 7. De secretaris is belast met de verslaglegging van leden- en bestuursvergaderingen, het ter kennis brengen van oproepingen van vergaderingen, het voeren van briefwisselingen, het opmaken van het jaarverslag, de zorg voor het archief en alle andere administratieve werkzaamheden, uitgezonderd die van de penningmeester. Op zijn verzoek en met toestemming van het bestuur kunnen één of meerdere werkzaamheden van de secretaris aan een ander bestuurslid worden opgedragen. Bij ziekte of afwezigheid van de secretaris wordt deze vervangen op een door het bestuur te bepalen wijze.
 8. De penningmeester is belast met die werkzaamheden welke behoren tot het financieel beleid van het bestuur. Hij is onder meer belast met de tijdige inning en het beheer van de gelden van de vereniging. Hij brengt op de ALV een zo volledig mogelijk verslag uit over de stand van de financiën van de vereniging. De penningmeester is gerechtigd uitgave te doen, die niet in de begroting staan, tot een bedrag van € 250,00 zonder overleg en daarboven alleen in overleg met het bestuur. Bij ziekte of afwezigheid van de penningmeester wordt deze vervangen op een door het bestuur te bepalen wijze.
 9. De beheerder van de muziekinstrumenten is belast met de uitgifte, onderhoud en inname van de muziekinstrumenten, die eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur bepaalt tegen welke voorwaarden instrumenten ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 7 Algemene Ledenvergadering (ALV):

 1. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering (met meerderheid van stemmen) beslist, dat schriftelijk moet worden gestemd.
 2. Ongeldige en blanco stemmen worden niet meegeteld.
 3. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Over personen heeft dan een nieuwe stemming plaats. Verkrijgt daarna niemand een meerderheid van stemmen, dan volgt een herstemming tussen diegenen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij deze herstemming beslist het hoogste aantal stemmen. Staken de stemmen dan nog, dan beslist het lot.
 4. De voorzitter benoemt een stembureau. Het stembureau beslist over de geldigheid van ieder uitgebrachte stem.

Van onwaarde zijn stembiljetten:

 1. Welke niet zijn ingevuld of onleesbaar;
 2. Welke een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 3. Welke namen van niet verkiesbare personen bevatten;
 4. Waarop meer dan één naam voorkomt, indien er geen enkele kandidaatstelling is;
 5. Welke meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is;
 6. Wanneer het niet of datgene vermeldt, dat wordt gevraagd;
 7. Zonder unanieme toestemming van het bestuur is het niet toegestaan, dat niet leden de ALV bijwonen.

 

Artikel 8 Kascontrolecommissie:

Het jaarlijkse verslag van de penningmeester wordt, met de daarbij behorende bescheiden, gecontroleerd door een kascontrolecommissie. De commissie bestaat uit drie personen, allen lid van de vereniging. De commissie verricht haar werkzaamheden zo spoedig mogelijk na afloop van het verenigingsjaar en brengt van haar bevindingen een schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering. Van de kascontrolecommissie treedt jaarlijks, volgens schema, één lid af en kan niet worden herbenoemd. Benoeming van de commissieleden geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 9 Dirigent:

De dirigent wordt, na overleg en met inspraak van de actieve leden, door het bestuur benoemd. Het bestuur stelt de vergoeding voor de dirigent vast.

De muzikale leiding berust bij de dirigent.

Plaats en tijd van de repetities wordt bepaald door het bestuur na overleg met de dirigent.

Omtrent de uit te voeren werken, het repertoire en de aanvulling daarvan treedt de dirigent in overleg met de muziekcommissie.

Bij afwezigheid van de dirigent wordt zijn taak waargenomen door de tweede dirigent.

De tweede dirigent wordt gekozen door en uit de actieve leden.

In samenspraak met de dirigent wordt de tweede dirigent met enige regelmaat in de gelegenheid gesteld een (deel van) de repetitie te leiden.

 

Artikel 10 Muziekcommissie:

De muziekcommissie bestaat uit de dirigent, één bestuurslid en muzikanten uit alle geledingen van het orkest. Zij overleggen met de dirigent over de muzikale doelstellingen van het orkest en het daarbij passende repertoire. Zij stellen zelf een werkinstructie op met daarin onder meer de overlegfrequentie, het tijdstip van overleg en de te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 11 Bibliothecaris:

De bibliothecaris beheert de partituren en de bladmuziek. Hij legt daartoe een inventarislijst aan en een register van uitgegeven werken.

Partituren, bladmuziek en opbergmappen moeten, indien deze eigendom van de vereniging zijn, binnen een maand na het beëindigen van het lidmaatschap bij de bibliothecaris ingeleverd worden.

 

Artikel 12 Concertvest:

Door zorg van het bestuur wordt aan alle muzikanten een concertvest verstrekt. Van de muzikanten wordt verwacht, dat ze bij een optreden het concertvest zullen dragen met een door hen zelf aan te schaffen zwarte pantalon, zwarte sokken, zwarte schoenen en een wit overhemd met lange mouwen en een zwarte vlinderdas voor de heren en een zwarte strik voor de dames.

Bij beëindiging van het lidmaatschap dienst het concertvest chemisch gereinigd te worden ingeleverd.

 

Artikel 13 Speciale commissie:

Op voorstel van het bestuur kan in voorkomende gevallen een commissie benoemd worden voor het uitvoeren van een speciale taak.

 

Artikel 14 Ereleden:

Ereleden, volgens artikel 6 van de statuten, worden door het bestuur voorgedragen en ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Kandidaten kunnen ook worden voorgedragen door leden. Deze voordracht dient door minimaal tien leden te zijn ondertekend.

 

Artikel 15 Leden van Verdienste:

Leden van verdienste worden door het bestuur voorgedragen. Kandidaten kunnen ook door leden aan het bestuur worden voorgedragen. Deze voordracht dient minimaal door vijf leden te zijn ondertekend. Besluitvorming vindt in de ALV plaats.

Artikel 16 Lief en Leed:

De volgende gebeurtenissen zijn aanleiding voor een attentie of donatie aan de leden uit de lief- en leed pot mits dit bekend en/of gemeld is bij het bestuur: (leden zijn volgens de statuten: actieve leden, passieve leden en ereleden)

Bij ernstige of langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname, ter beoordeling aan het bestuur, een attentie (bloemen, fruitschaal of cadeaubon) ter waarde van € 20.

Bij jubilea huwelijk/partnerschap:
Bij 25, 50 en 60 jaar: telkens een waardebon van € 50,00.

Bij een jubileum door de duur van het lidmaatschap een attentie/waardebon:
10 jarig lidmaatschap:                     €   25,00 en bloemen

20 jarig lidmaatschap                      €   35,00 en bloemen

25 jarig lidmaatschap                      €   40,00 en bloemen
30 jarig lidmaatschap:                     €   45,00 en bloemen

35 jarig lidmaatschap                      €   55,00 en bloemen
40 jarig lidmaatschap:                     €   65,00 en bloemen

45 jarig lidmaatschap                      €   75,00 en bloemen
50 jarig lidmaatschap:                     € 100,00 en bloemen
Eenmaal per jaar zal het bestuur hier aandacht aan geven.

Bij overlijden van een lid :
In overleg met familie bloemen of een gift (goed doel) ter waarde van € 75,00.

Indien haalbaar qua bezetting kan er op verzoek van de familie een muzikale bijdrage tijdens de uitvaart/dienst worden verzorgd.

Bij overlijden van een weduwe/partner van een lid wordt er een condoleance kaart verstuurd.

In alle overige gevallen beslist het bestuur naar goeddunken.

Artikel 17 Ontbinding en Vereffening:

Dit betreft een aanvullende verwijzing naar artikel 16.2 in de statuten.

Bij ontbinding (liquidatie) van de vereniging, volgens artikel 16.2 van de statuten (d.d. 2 mei 2006), zal het batig saldo van de vereniging ten goede komen aan nader te benoemen culturele non profit organisatie, in de ruimste zin des woord, binnen de gemeente Dongen.

 

Artikel 18 Wijzigingen:

Voorstel tot wijzigingen of aanvullingen van het door de leden vastgestelde huishoudelijk reglement moeten schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, dit tenminste drie weken voor de ALV.

 

Artikel 19 Slotbepalingen:

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 2. Dit gewijzigde reglement is vastgesteld in de ALV van 20 februari 2018.