Regionale muzikale samenwerking

samenwerking

Zoals bekend hebben de projectbestuurders van de regionale seniorenorkesten (Muziekvereniging Da Capo, de Markoevermuzikanten uit Molenschot en Seniorenharmonie Dongen) 1 x per kwartaal overleg met elkaar over allerlei zaken. Dit als vervolg op onze gezamenlijke succesvolle kerstconcerten in december 2019. Dit overleg noemen we in het vervolg het Regio Platform Overleg (het RPO).

Door de huidige omstandigheden zoals de geringe grootte van onze orkesten, onderbezetting in bepaalde secties en de nog onbekende consequenties vanuit de coronaperiode is door het RPO geadviseerd aan onze verenigingsbesturen om structureel meer met elkaar te gaan samenwerken zodat onze bestaansrechten als individuele verenigingen maximaal gewaarborgd kunnen blijven.

Het RPO heeft deze structurele samenwerking voor de volgende items als volgt geformuleerd:

  1. Afstemming repertoire met een aantal nummers die bij elk van onze verenigingen op de lessenaar komen te staan zodat het mogelijk c.q. eenvoudiger wordt om met onderlinge uitwisseling van onze muzikanten te kunnen repeteren/optreden. Dit betekent een totaal repertoire per vereniging met een aantal gelijke/afgestemde nummers en een aantal stukken die specifiek per individuele vereniging worden gekozen/gespeeld. Afstemming van het gezamenlijk repertoire vindt plaats tussen onze muziekcommissies en met goedkeuring van de dirigenten van de individuele vereniging.
  2. Het op vrijwillige basis makkelijker kunnen uitwisselen en/of ondersteunen van de individuele muzikanten. Dit altijd in overleg met- c.q. goedkeuring door de dirigenten van onze individuele verenigingen. Dit kan plaatsvinden op verzoek van onze dirigenten maar ook op verzoek/wens van één van de muzikanten.
  3. Het positioneren en uitvoeren van een gezamenlijk project (b.v. 1 of 2 x per jaar) om onze muziekverenigingen duidelijker te presenteren in de regio voor een breder publiek met een ledenwervend karakter.
  4. Onderlinge organisatorische ondersteuning op allerlei vlakken.

Deze voorstellen heeft het RPO eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de (drie) besturen van de individuele verenigingen. Na de verkregen bestuurlijke goedkeuringen zijn de afgelopen weken door de drie besturen deze samenwerkingsvoorstellen overlegd/aangescherpt met de dirigenten en de drie muziekcommissies. Dit heeft erin geresulteerd dat alle partijen deze samenwerkingsvoorstellen ondersteunen.

Wellicht ten overvloede vermelden we nog dat deze uitgesproken samenwerkingsintenties geen enkele formele-/juridische status hebben. Het zijn in feite gedragsregels die we (in goed vertrouwen) gezamenlijk zullen hanteren met eerdergenoemd doel.

Bijvoorbeeld: voor de goedkeuring van een toekomstig gezamenlijk project (zowel inhoudelijk als financieel) blijft vooraf de bestuurlijke goedkeuring noodzakelijk van iedere (afzonderlijke) vereniging.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een toegevoegde waarde heeft voor alle drie van de muziekverenigingen. We zullen dit stap voor stap vorm gaan geven en jullie daarover regelmatig informeren.

SAMEN STAAN WIJ STERKER IN DEZE CULTURELE (NIEUWERE) SAMENLEVING.