Organisatie

Beleidsplan 2019

Statuten:
Vanaf 2 mei 2006 is Seniorenharmonie Dongen een zelfstandige vereniging met notarieel verleden statuten. De oprichting heeft plaats gevonden in 1973. De zetel is gevestigd in Dongen. De
vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer: 816511433.

Huishoudelijk reglement:
In dit reglement staan de belangrijkste zaken en taken vermeld zowel voor bestuur als voor de leden. De laatste versie is van 19 februari 2019. Het reglement staat vermeld op de website: www.seniorenharmoniedongen.nl

Doelstelling:
Het doel van de vereniging is in groepsverband (in een harmonie setting) muziek te maken, zowel in een klassieke als modernere stijl, als een hobby voor met name de senioren die niet meer actief aan het arbeidsproces deelnemen. Hierdoor bieden wij ouderen een sociaal leven/verbinding zodat zij niet vervallen in eenzaamheid.
Door middel van wekelijkse repetities en geplande concerten is de vereniging actief. De leden van het orkest komen uit de regio Dongen en omstreken.

In samenwerking met andere senioren orkesten worden grotere muzikale projecten georganiseerd om meer bekendheid te realiseren om potentiële nieuwe muzikanten/kandidaat leden te bereiken. De concerten worden veelal gegeven ten behoeve van ouder publiek in samenwerking met lokale en regionale tehuizen en ouderen organisaties.

Financieel:
Onderstaand een samenvatting van de financiële cijfers over 2018.

Ontvangsten van € 8.124 zijn o.a.:
Subsidie Gemeente Dongen, contributie leden, sponsoren, donaties en giften en optredens.

Uitgaven van € 8.741 zijn o.a.:
Organisatiekosten (zoals activiteiten), dirigent, representatie, zaalhuur en overige kosten

Resultaat 2018: Verlies € 617
Eigen vermogen 1 jan. 2019: € 3.517