Organisatie

Muziekcommissie

Volgens artikel 10 van het huishoudelijk reglement bestaat de muziekcommissie uit de dirigent, één bestuurslid en muzikanten uit alle geledingen van het orkest. Zij overleggen met de dirigent over de muzikale doelstellingen van het orkest en het daarbij passende repertoire. Zij stellen zelf een werkinstructie op met daarin onder meer de overlegfrequentie, het tijdstip van overleg en de te behandelen onderwerpen.

Leden van de muziekcommissie worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.

De leden van de muziekcommissie treden af volgens een door hen zelf op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend lid is na een zittingsperiode van drie herbenoembaar.

Taken muziekcommissie:

 1. De muziekcommissie (nader te noemen MC) draagt nieuwe muziekstukken voor ter opname in het muziekarchief.
 2. De MC bepaald welke muziekstukken in de muziekmappen van de leden geplaatst worden. Er mogen maximaal 50 muziekstukken in de mappen zitten.
 3. Ten minste drie weken voor een concert presenteert de MC de lijst met te spelen nummers, zodat ook de leden tijdig door de interne secretaris geïnformeerd worden.
 4. De dirigent bepaald of de gekozen nummers ook gespeeld kunnen worden; daarvoor zit hij ook in de MC.
 5. Is de dirigent van mening dat een nummer later toch niet speelbaar is, dan overlegt de MC over een vervangend nummer. De dirigent is en blijft eindverantwoordelijk voor de artistieke en muzikale leiding van het orkest.
 6. De MC kiest uit hun leden een voorzitter. De voorzitter roept de commissie tijdig bijeen voor overleg.

Taken muziekbeheerder (bibliothecaris):

 1. De beheerder draagt er zorg voor dat alleen volledige partijen en partituren in het archief aanwezig zijn.
 2. De beheerde zorgt ook voor een lijst van alle muziekstukken met vermelding of ze in het archief zitten of in de muziekmappen van de leden. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd en aan alle leden van de muziekcommissie verstrekt.
 3. De beheerder neemt de muziekstukken weer in het archief op als ze uit de mappen van de leden komen.
 4. De beheerder wordt door het bestuur gekozen.
 5. Voor het behoud van de continuïteit benoemt het bestuur ook een plaatsvervangend beheerder.